JS遍历打印、遍历数组

来源:http://www.sh-fengwen.com 作者: 营养排行 人气:163 发布时间:2019-09-04
摘要:function scan_array(arr) {   for(var key in arr) { // 这个是关键   if(typeof(arr[key]) == 'array' || typeof(arr[key]) == 'object') {//递归调用   scan_array(arr[key]);   } else {   document.write(key + ' = ' + arr[key] + '

function scan_array(arr) {  
for(var key in arr) { // 这个是关键  
if(typeof(arr[key]) == 'array' || typeof(arr[key]) == 'object') {// 递归调用  
scan_array(arr[key]);  
} else {  
document.write(key + ' = ' + arr[key] + '<br>');  
}  
}  
}   

本文实例分析了JS遍历数组及打印数组的方法。分享给大家供大家参考,具体如下:

from:gaohui blog

一直头痛与JS的打印数组,也没看到什么比较好的方法,写一个简单的方法备用。

scan_array(arr) { for(var key in arr) { // 这个是关键 if(typeof(arr[key]) == array || typeof(arr[key]) == object) {// 递归调用 scan_array(arr[key]); } else { docu...

// 遍历数组
var dd = {
'a' : '111111',
'b' : '222222',
'c' : '333333'
}
dd['d'] = ['444444','55555555'];
// 遍历数组
function scan_array(arr) {
for(var key in arr) { // 这个是关键
if(typeof(arr[key]) == 'array' || typeof(arr[key]) == 'object') {// 递归调用
scan_array(arr[key]);
} else {
document.write(key + ' = ' + arr[key] + '<br>');
}
}
}
function successionPrint(str,num) {
 num = parseInt(num);
 var return_str = '';
 for (var i = 1; i<=num; i++) {
  return_str +=str;
 }
 return return_str;
}
function __debug(param, flag) {
 if (!param || typeof(param) == 'number' || typeof(param) == 'string') {
   return param;
 }
 var t = typeof(param) + '(n';
 flag = flag ? parseInt(flag) + 1 : 1;
 for(var key in param) {
  if(typeof(param[key]) == 'array' || typeof(param[key]) == 'object') {
   var t_tmp = key + ' = ' + __debug(param[key],flag);
   t += successionPrint('t', flag) + t_tmp + 'n';
  } else {
    var t_tmp = key + ' = ' + param[key];
    t += successionPrint('t', flag) + t_tmp + 'n';
   }
  }
 t = t + successionPrint('t', flag-1) + ')';
 return t;
}
function _debug(param) {
 alert(__debug(param));
}

本文由美高梅游戏平台网站发布于 营养排行,转载请注明出处:JS遍历打印、遍历数组

关键词:

最火资讯